Γέλως

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Gelos (αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 177 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 135A.16 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος/3ος μ.Χ., CIL III 633IIb.7 (= Pilhofer 163) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από την Αθήνα την αυτοκρατορική εποχή