Γέλων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Γέλο̄ν (6ος-5ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Σικελία), Gelo (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία π. 238 π.Χ., IG II2.1299.97· ZPE 78 (1989), 241 (2-3) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βατυνναίοι) 192 μ.Χ., EAM 186II.53, 55 (4) EAM 186III.48  (5) EAM 186IV.44 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
33
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 285 αρ. 3

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από τη Σπάρτη τον 7ο αι. π.Χ.