Γελασῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Γελασεῖνος (2ος αι. μ.Χ., Σιντική / 3ος αι. μ.Χ., Αθήνα / 2ος ή 3ος αι. μ.Χ., Λυδία), Gelasinus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 162 μ.Χ., IGB IV 2304.8 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από την Κάτω Ιταλία την αυτοκρατορική εποχή