Γαρρήσκιος

Είδος Ονόματος: 
Εθνωνύμιο
Παράλληλοι τύποι: 

Garesci

Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 23, 349

Γεωγραφική διασπορά: