Γαρησκός 2

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988,  200, 346, 348, 349, 373, 458

Γεωγραφική διασπορά: