Γαρησκός 1

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 190, 198, 200, 450

Γεωγραφική διασπορά: