Γαμικός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Gamicus (1ος αι. μ.Χ., Σέρρες)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα-σημ. Σέρρες) 1ος αι. μ.Χ., Klio 67 (1985), 458-461 (= Pilhofer 558)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
16
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από την Ιωνία (Έφεσο) την ελληνιστική-αυτοκρατορική εποχή.