Γαλάδραι

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 17, 29, 31, 118, 120, 444

Γεωγραφική διασπορά: