Γάϊς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Γάἐις (αυτοκρ. περ., Πόντος / 2ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 116 μ.Χ., IG X.2.2.327.17

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
21
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερες αναφορές από τη Θάσο, τον Πόντο, την Καρία, την Κιλικία και την Παμφυλία την αυτοκρατορική περίοδο.