Γάϊος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Γάειος (2ος-1ος αι. π.Χ., Θεσσαλία / αυτοκρ. περ., Μυσία / 2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Λυδία), Γέιος (2ος αι. μ.Χ., Λυγκηστίδα), Γάϊς (3ος-5ος αι. μ.Χ., Σικελία), Γάηος (βυζ. περ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
547
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 344. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, αρ. 337-338· Tataki 1994, 70, 71· Tataki 1998, 69 αρ. 7· 193 αρ. 1 (;). 

Σχόλια: 

Πρωιμότερες βέβαιες αναφορές από την Κάτω Ιταλία και την Κρήτη τον 3ο-2ο αι. π.Χ.