Φιλουμενός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Philumenus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Filumenus (αυτοκρ. περ., Σικελία, Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 180 μ.Χ., SEG XXIV 531.13 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.241AII.22 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) τέλη 2ου αι. π.Χ., SEG XLVI 764.14 (4) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 2ος/3ος αι. μ.Χ., AJA 88 (1984), 581 (5) 2ος αι. μ.Χ., JÖAI 24 (1929), 86 αρ. 4 (6) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 250 μ.Χ., SEG XLVI 800 A.24

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
100