Φιλωνίδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φιλο̄νίδε̄ς (6ος αι. π.Χ., Αθήνα), Φιλεωνίδης (4ος αι. π.Χ., Θάσος), Φιλονίδης (αυτοκρ. περ., Κύπρος / 1ος αι. μ.Χ., Άνδρος)

Χρονολόγηση: 
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άκανθος) 3ος/2ος αι. π.Χ., ΠΑΕ 1912, 189 αρ. 225

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
157