Φιλόλογος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Philologus (1ος αι. π.Χ., Δήλος / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ιλλυρία / 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Καλλιπολίτης & Λαζαρίδης 1946, 12 αρ. 9 (2) IG X.2.1.983

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
31