Φιλέρως

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Philerus (;, Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Σύρος), Phileros (1ος αι. π.Χ., 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Ιωνία / 1ος αι. μ.Χ., Σικελία/ 2ος αι. μ.Χ., Ιλλυρία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κόρινθος), Philero (αυτοκρ. περ., Σικελία), Φιλέρωτος (γεν., αυτοκρ. περ., Ήπειρος)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 37 π.Χ., Robert 1936, 44 αριστ. πλευρά

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
118