Φιλάδελφος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Philadelphus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 1ος αι. μ.Χ., Κόρινθος, Κάτω Ιταλία / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι), Philodelpus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Φιλαδελφέου (γεν., 2ος αι. μ.Χ., Αιγές)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος/3ος αι. μ.Χ., CIL III 633I.1.22 (= Pilhofer 164)· CIL III 633II.1· 633IIa. 13 (= Pilhofer 163)  (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.738

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
87