Φαυστῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φαυστεῖνος (αυτοκρ. περ., Λέσβος / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Μυσία / 2ος αι. μ.Χ., Μυσία, Λυδία, Αττική, Αθήνα, Βοιωτία, Θράκη / 3ος αι. μ.Χ., Μυσία, Αθήνα, Μεγαρίδα), Φαοστῖνος (5ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Φαοστίνι (γεν., 5ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αρχές 4ου αι. μ.Χ., Feissel 1983, 235 (= Pilhofer 101) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 188 (= SEG XLVII 989)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
39