Φαῦστος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φῶστος (αυτοκρ. περ., Λακωνία), Faustus (αυτοκρ. περ., Εύβοια)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 286  (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) τέλη 1ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.126.4  (3) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.241AII.25 (4) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.262III.7 (5) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.906 (6) Μακεδονία (Σιντική-σημ. Neine) αυτοκρ. περ., IGB IV 2246.2 (πρβ. V 5877)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
112