Φαέννης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φαέννου (γεν., ελλην. περ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος αι. π.Χ., ΑΔ 26 (1971) Χρον. σ. 417

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5