Εὐθύδικος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐθύδι(ϟ)ος (5ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία), Εὐθίδικος (4ος αι. π.Χ., Αθήνα), Εὐθύδεικος (αυτοκρ. περ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) < Σαμοθράκη 3ος αι. π.Χ., IG XII.8.233 (ή Χαλκιδική-Δίον) (2) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 4ος αι. π.Χ., GRBS 43 (2002-2003), 110 αρ. 1a.7 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
59