Εὐήμερος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Euhemerus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία), Euemerus (αυτοκρ. περ., Σικελία), Euhemer (1ος-2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 121 μ.Χ., IG X.2.2.328.15 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 24 π.Χ., SEG XL 522j  (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 1ος-2ος αι. μ.Χ., BCH 53 (1929), 83-84 αρ. 7 (= SIRIS 121· Pilhofer 132) (4) 1ος-2ος αι. μ.Χ., AE 1950-1951, 62-63 αρ. 6 (= Pilhofer 721)  (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) αρχές 1ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.68.25 (6) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.931 (= Feissel 1983, 118)  (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.52

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
115