Εὐφάνης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐφάνε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Εὐβείνης (αυτοκρ. περ., Ήπειρος)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 1ος αι. π.Χ., Διόδωρος  37.5a  (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) π. 350 π.Χ., SEG XLVII 922 (πρβ. BE 1999, αρ. 369) (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) ελλην. περ., SEG XXIX 631 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
108