Ἒρως

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Eros (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Πάτρα, Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ. Κάτω Ιταλία / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Βέροια, Φίλιπποι / 2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Θράκη / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Σικελία / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Aeros (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία), Ἐρώτους (γεν., 1ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή / 1ος/2ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 1ος-2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 419  (2) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 238 (3) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 28 (4) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.30 (5) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι*) 1ος-2ος αι. μ.Χ., BCH 47 (1923), 59 αρ. 17 (=Pilhofer 582) (6) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) αρχές 2ου αι. μ.Χ., EAM 56 (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.87.4 (8) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.259.23 & SEG XXX 622 (9) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.712 (10-11) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.7, 35  & 77 (12) Μακεδονία  (Πιερία-Δίον) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, 175 (13) ;3ος αι. μ.Χ., Οικονόμος 1915, αρ. 4· Klio 52 (1970), 53 αρ. 4 (πρβ. SEG XLIV 526) (14) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ανθεμούς) 62 μ.Χ., SEG XLII 559 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
296