Ἥρων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

῞Ηρωντος (γεν., 2ος-1ος αι. π.Χ., Μυσία), ῞Ηρουνος (γεν., Γάζωρος), ῞Ηρουνι (δοτ., Φίλιπποι), Ero (αυτοκρ. περ., Δαλματία), Heron (αυτοκρ. περ., Θράκη), Haero (3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ;3ος αι. μ.Χ., Πίουλας 2001, 146 αρ. 59, 12 (= Pilhofer 602· SEG L 618· BE 1944, αρ. 129) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 155 μ.Χ., IG X.2.1.321.1 (3) Μακεδονία (Οδομαντική-Γάζωρος) 158 μ.Χ., SEG XXIV 614.6 (= Pilhofer 544· πρβ. SEG XXXII 636) (4) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 5ος-6ος αι. μ.Χ., αδημοσ. (ανασκ. Στόβων) inv. I-73-4  (5) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;350 π.Χ., TAPA 59 (1928), 226, 9 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
34
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV.  Hatzopoulos 1988β, 80.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα και την Κυρηναϊκή τον 4ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Μακεδονία τον 5ο-6ο αι. μ.Χ.