Ἡρόδοτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εἱρόδοτος (1ος αι. π.Χ., Βοιωτία), ῾Ηρώδοτος (αυτοκρ. περ., Θάσος)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
αυτοκρ. περ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/1ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 161 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) < Θάσος ελλην. περ., IG XII.8.438 (3) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXVII 252, 3 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αρχές 4ου αι. π.Χ., SEG XLII 621 (= Pilhofer 53) (5) αυτοκρ. περ., Πίκουλας 2001, 135 αρ. 37 (6) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Πίκουλας 2001, 3 αρ. 72.1, 11 (= Pilhofer 606) (7-8) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, 821.10, 14 (= Καφταντζής 1)  (9) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 884 (10) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 4ος αι. π.Χ., RE (14) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
242
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 53 αρ. 61· 137 αρ. 59.

Σχόλια: 

Στο (10) γλύπτης (ίσως ταυτίζεται με τον Ηρόδωρο).

Πρωιμότερες βέβαιες μαρτυρίες στη Θράκη,  τη Χίο και την Καρία τον 5ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Κιλικία την βυζ. περ.