Ἡρόδικος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Herodicus (3ος/2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 182 π.Χ., Λίβιος 40.4 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
15
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 182 αρ. 32.

Σχόλια: 

Δεν καταγράφεται στο LGPN. Πρωιμότερες βέβαιες μαρτυρίες στη Σικελία,  τη Μεγαρίδα και την Καρία τον 5ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Αθήνα το 155/6 μ.Χ.