Ἑρμαδίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Hermadio (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Δαλματία), Hermadion (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 1ος αι. μ.Χ, Ιλλυρία / 2ος αι. μ.Χ., Σικελία / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) ;171 μ.Χ., ILeukopetra 11.1 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., BCH 59 (1935), 141 αρ. 40 (= SIRIS 123·  Pilhofer 307) & BCH 59 (1935), 142 αρ. 41 (= SIRIS 124·  Pilhofer 311) (3) 2ος-3ος αι. μ.Χ., BCH 59 (1935),  142 αρ. 41 (= SIRIS 124· Pilhofer 311) (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.522 (5) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) αρχές 2ου αι. μ.Χ., Οικονόμος 1915, αρ. 11 (πρβ. Spiliopoulou-Donderer 2002, 203 αρ. D20 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
24