Ἡρᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

hερᾶς (μέσα 5ου αι. π.Χ., Αθήνα), Ἡρρᾶς (3ος αι. μ.Χ., Αμοργός), Hera (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) πριν το 167 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 1A.4, 18 (2) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) αυτοκρ. περ., IG X.2.2.11 (3) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις;) 2ος-3ος αι. μ.Χ.,  IGB V 5925.19

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
101
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV.  Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, αρ. 545.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα το 540 π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Πελοπόννησο το 246 μ.Χ.