Ἡρακλιανός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἡρακλειανός (2ος-3ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 247 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
26
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, αρ. 544.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Θράκη την αυτοκρατορική περίοδο. Τελευταία μαρτυρία στη Θράκη το 241-244 μ.Χ.