Ἡρακλειόδωρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἡρακλεόδωρος (;4ος αι. π.Χ., Εύβοια)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) < Δελφοί π. 265-255 π.Χ., SGDI 2588.2 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
8
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 53 αρ. 60.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Εύβοια τον 4ο αι. π.Χ. Τελευταία πιθανή μαρτυρία στην Εύβοια το 202 π.Χ.