Ἐπίκαδος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Epicadus (2ος αι. π.Χ., 1ος αι. π.Χ., Ιλλυρία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) π. 41-48 μ.Χ., IG X.2.2.323.13.20 (3)  50 μ.Χ., IG X.2.2.324.21 (4) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.57 (5) IG X.2.2.326.63 (6) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βαττυναίοι) 192 μ.Χ., EAM 186II.49 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
33