Έπιφάνιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Έπειφάνιος (3ος-5ος αι. μ.Χ., Σικελία), Έπιφάνηος (5ος-6ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία*) αρχές 6ου αι. μ.Χ., SEG XLVIII 809.1-11· Ιστορικογεωγραφικά 2 (1987-1988), 196

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
8