Ἥλιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἥλειος (3ος αι. μ.Χ., Πέλλα, Θράκη), ῾Ηλίω (γεν., 1ος/2ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος), ῾Ηλιοῦνι (δοτ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Μορρύλος), Helius (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία /  2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Μικρά Σκυθία / 3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Hilus (2ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία) 

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 304.1, 3 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) ;3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 143 (4) Μακεδονία (Κρηστωνία-Μορρύλος) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXXIX 613.4 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.243I.7 & Maia 25 (1973), 200 (6) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.262IV.9 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
74
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, αρ. 1101, 1102,

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Ρόδο το 170 π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Μικρά Σκυθία και τον Κιμμερικό Βόσπορο τον 3ο αι. μ.Χ.