Ἔλενος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Helenus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., 1ος αι. π.Χ., αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Θράκη), Ἔλαινος (2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 227 (2) ΕΚΜ 1, Βέροια 228 (3) 177 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 327 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος/3ος αι. μ.Χ., CIL III 633IIb.1 (= Pilhofer 163) (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.220.1 (6) 240 μ.Χ., IG X.2.1.178.5 (7) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.698 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
83