Ἡδεῖα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἡδέα (4ος αι. π.Χ., 3ος αι. π.Χ., Αθήνα / ελλην. περ., Ιωνία / 3ος/2ος αι. π.Χ., Αθήνα, Μικρά Σκυθία / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Σαλαμίνα / 1ος αι. μ.Χ., Θράκη / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Αιολίδα / 2ος αι. μ.Χ., Βέροια, Έδεσσα, Προύσα, Θράκη, Ιωνία, Λυδία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη ), Ἡδήα (2ος αι. π.Χ., Αθήνα), ῾Ηδῆα (1ος αι. π.Χ., Χίος / 2ος-1ος αι. π.Χ., Ιωνία / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.,  Αιολίδα / αυτοκρ. περ., Σάμος), Ἡδῖα (1ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Εἰδεῖα (αυτοκρ. περ., Θάσος)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
3ος-4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 193 μ.Χ., ILeukopetra 37.1  (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 180 μ.Χ., SEG XXIV 531.14 (3) Μακεδονία  (Βοττιαία-Έδεσσα;) 3ος-4ος αι. μ.Χ., GVI 2036.5 (= IDyrrh 527 δις) (4) Μακεδονία (Εορδαία-σημ. Καρυοχώρι) ;1ος αι. μ.Χ., SEG XLVII 902 & ΑΔ 47 (1992) Χρον. σ. 457 και πίν. 125δ (5) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Ευρωπός) < Δελφοί 194 π.Χ., SGDI 2082.3, 5-7 (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XLV 815 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
95
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV.  Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, αρ. 697· Tataki 1994, αρ. 118, 119·  Tataki 1998, 108 αρ. 7.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα και τη Βιθυνία τον 4ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Έδεσσα τον 3ο-4ο αι. μ.Χ.