Δρίμακος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Drimachus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Drimacus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 350 π.Χ., SEG XXXIX 617 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερες βέβαιες μαρτυρίες στην Αθήνα, τη Χαλκιδική και την Αργολίδα τον 4ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στην Κάτω Ιταλία και την Ιλλυρία την αυτοκρατορική περίοδο