Δράκων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Draco (1ος αι. μ.Χ., Σικελία / αυτοκρ. περ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ερκεία;) π. 220-200 π.Χ., Helly 1973, 93B.27 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 177 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 135B.32 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 240 μ.Χ., IG X.2.1.159.5 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
200
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ.Tataki 1988, 841·  πρβ. Lucas 1977, 83-84 αρ. 36· Tataki 1998, 112 αρ. 2.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Λέσβο και την Αθήνα τον 7ο αι. π.Χ. Τελευταίες βέβαιες μαρτυρίες στην Αθήνα τον 3ο αι. μ.Χ.