Δωσίθεος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δοσίθεος (αυτοκρ. περ., Κως), Δωσείθεος (1ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή), Δωσήθεος (3ος/4ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-1ος αι. π.Χ., IG X.2.1.78.5 (2) ;105 π.Χ., IG X.2.1.135.4 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.263.6 (4) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.890

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
130
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα τον 4ο αι.  π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στη Ρόδο, τη Θήβα και την Κιλικία τη βυζαντινή περίοδο.