Δορζίνθης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δορζήνθις (ελλην. περ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.242. 2· CPh. 70 (1975), 54 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
8
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Θράκη την ελληνιστική περίοδο. Τελευταία μαρτυρία στη Θράκη τον 3ο αι. μ.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: