Δόναξ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Donax (αυτοκρ. περ., 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 301.1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, αρ. 1099.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Βιθυνία τον 4ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Αθήνα τον 3ο αι. μ.Χ.