Δόμνα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Δώμνα (4ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη / βυζ. περ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;4ος αι. μ.Χ., ΑΕΜΘ 15 (2001), 326 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.859, 8 & CPh. 70 (1975), 51

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
21
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερες βέβαιες μαρτυρίες στη Σικελία, τον Πόντο, τη Βιθυνία, τη Μυσία, την Κιλικία και τη Λυκία την αυτοκρατορική περίοδο. Τελευταίες μαρτυρίες στη Βιθυνία και την Ιωνία τη βυζαντινή περίοδο