Δομιτιανός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δομετιανός (2ος-3ος αι. μ.Χ., Πόντος / 3ος αι. μ.Χ., Ιωνία, Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.132 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
35
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερες βέβαιες μαρτυρίες στον Πόντο, τη Βιθυνία και τη Θράκη την αυτοκρατορική περίοδο. Τελευταίες μαρτυρίες από την Κιλικία τον 3ο αι. μ.Χ. (Βιθυνία, πιθανον 3ος-4ος αι. μ.Χ.)