Διζάζελμις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Διζάζηλμις (2ος-3ος αι. μ.Χ., Σκυθία, Θράκη)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Πίκουλας 2001, 132 αρ. 35 (= Pilhofer 615) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Θράκη τον 2ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στη Σκυθία και τη Θράκη τον 2ο-3ο αι. μ.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: