Διονυσογένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δυονυσογένης (2ος αι. μ.Χ., Οδησσός)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 183 αρ. 7 (= SEG XXX 582) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 132 μ.Χ., IG X.2.1.35, 4 (3) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.715 (4) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 17 III, 55

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
27
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998,  170 αρ. 8.

Σχόλια: 

Πρωιμότερες βέβαιες μαρτυρίες στη Μακεδονία και τη Θράκη τον 3ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες από τη Θράκη και τη Θεσσαλονίκη τον 2ο αι. μ.Χ.