Διονυσιφάνης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Διονυσιφάνευς (γεν.: 4ος αι. π.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
5ος/4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη;) 4ος αι. π.Χ., SEG XLVII 887 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 5ος/4ος αι. π.Χ., IG XII.8.434 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στόλος;) 350 π.Χ., SEG XXXVIII 670.2

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
12
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 134 αρ. 37.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Ιωνία και τη Χαλκιδική τον 5ο/4ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Λέσβο τον 3ο αι. π.Χ.