Διονυσιανός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Dionysianus (1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 95. 2 & 96.2· 95.4 & 96.5· 96.10 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., AEp 1916, αρ. 49

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
14
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, 279, 280, 281.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Λυδία την αυτοκρατορική περίοδο. Τελευταία μαρτυρία στην Πάφο 3ο-4ο αι. μ.Χ.