Διοφάνης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Διοφανε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Διοφανεις (αυτοκρ. περ., Διοφάνου (γεν., 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Βιθυνία), Diophanes (αυτοκρ. περ., Βιθυνία / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 171 π.Χ., Πολύβιος 27.7.15, 14.1· RE Supplbd. 4 (1)  (2)  Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη*) 1ος αι. μ.Χ., ΑΔ 22 (1967) Χρον., πίν. 292δ (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρειία) < Αθήνα π. 300 π.Χ., IG II2.1956.116

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
140
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Osborne & Byrne 1996, 2785· Tataki 1998, 88 αρ. 31· 303 αρ. 78.

Σχόλια: 

Στο (1) απεσταλμένος του Περσέα στον Αντίοχο Δ΄. Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα το 6ο/5ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Θράκη και τη Λυδία τον 3ο-4ο αι. μ.Χ.