Δινίκενθος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δινείκενθος (2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Dinicenthus (1ος-2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 1ος-2ος αι. μ.Χ., ΑΔ 52 (1997) Χρον., σ. 847 και πίν. 314α 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη μαρτυρία στη Θράκη τον 1ο αι. μ.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Θράκη τον 3ο αι. μ.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: