Δημόστρατος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δε̄μόστρατος (6ος-5ος αι. π.Χ., Αθήνα) Δημόσστρατος (1ος αι. π.Χ., Δήλος)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 359-336 π.Χ., FGrH 257 F36.1,  Πρόκλος in R. 2.116

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
162
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα τον 6ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία από την Κιλικία τη βυζ. περ.