Δημόφιλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δε̄μόφιλος (6ος αι. π.Χ., 6ος/5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.14 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 4ος αι. μ.Χ., DCB (-)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
140
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hatzopoulos 2000.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία  από την Καρία την αρχ. περ. Τελευταίες μαρτυρίες στη Βιθυνία και τη Θεσσαλονίκη τον 4ο αι. μ.Χ.