Δήμακος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βονθίτης) < Λάρισα μέσα 1ου αι. π.Χ., ΑΔ 11 (1927-1928), 58-59 αρ. 5, 19 (πρβ. BCH 86 (1962), 499)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ.Tataki 1998, 84 αρ. 2.

Σχόλια: 

Το πατριδωνύμιο Βονθίτης στο (1) δεν μαρτυρείται αλλού (< Βόνθος/Βόνθοι;). Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Δήλο το 305 π.Χ. Τελευταία η μαρτυρία από τη Μακεδονία.

Γεωγραφική διασπορά: